IKC Raad

Onze IKC Raad

Elke school kent een medezeggenschapsraad en binnen de kinderopvang kennen wij de Oudercommissie. Beide hebben hun bevoegdheden gemandateerd naar een themaraad: de IKC Raad. In de IKC Raad overleggen vertegenwoordigers van verschillende betrokken partijen met elkaar over alle aspecten van het onderwijs en de kinderopvang. Zowel ouders van school en opvang hebben samen met pedagogisch medewerkers en leerkrachten invloed op het beleid van het kindcentrum. De directeur onderwijs die namens het bestuur handelt, heeft (volgens de wet medezeggenschap scholen) voor een aantal zaken instemming van de IKC Raad nodig. Voor andere zaken heeft de IKC Raad de bevoegdheid om advies te geven. Dit is vastgelegd in het zogenaamde medezeggenschapsreglement.

Ook de locatiemanager van de opvang moet voor sommige onderdelen advies vragen (volgens de wet kinderopvang) aan de IKC raad. In de praktijk betekent dit dat de IKC Raad over veel verschillende aspecten van het kindcentrum meedenkt en haar standpunten met de directies bespreekt.
Zo is het beleid van het kindcentrum een zaak van ons allemaal!

elkaar-helpen-handen-ineen-hulpouders-400x400

Even voorstellen

De IKC Raad is samengesteld uit minimaal drie teamleden en drie ouderleden.

– Ivo de Wilde (ouder Max gr. 1 en Thomas gr. 6), voorzitter
– Kim van Dam (ouder Jamie, gr 2, Fenna KDV en Romy KDV), lid
– Els Lammers – van der Wel (ouder Iselle gr. 6 en Justen gr. 3) lid
– Raymond van Asperen (ouder Steyn gr. 6 en Bryx gr. 4), lid
– Sander Duijts (ouder Thomas gr. 6), lid
– Chantal Fransen (team), lid
– Mirte van den Berg (team), lid
– Chantal Versteeg (team), lid
– Carina Weezenaar (team), lid

Als een ouder-lid de IKC Raad verlaat, worden ouders opgeroepen zich kandidaat te stellen voor het opvullen van de vacature. Mochten zich meer kandidaten melden, dan worden er verkiezingen gehouden. De zittingstermijn van leden is drie jaar. Ze zijn daarna één keer herkiesbaar.

teambuilding-studiedag-400x400

Contact en notulen

Als ouder of personeelslid kunt u (schriftelijk) contact opnemen met een lid van de IKC Raad over zaken die de school aangaan. Het gaat hierbij om zaken die belangrijk zijn voor de gehele school, voor meerdere leerlingen of om zaken die op langere termijn spelen.
De IKC Raad is niet de plek om individuele kwesties of klachten over personeelsleden te bespreken. In dit geval bespreekt u de kwestie eerst met de leerkracht en daarna met de directie. U kunt het beste contact opnemen via de mail:  mr@entree.unicoz.nl.

Via deze website kunt u de verslagen van de IKC Raad lezen. Graag horen wij van u wat uw mening is over de punten die we in de IKC Raad bespreken. Als IKC Raad vertegenwoordigen we team en ouders. Het is altijd prettig om van de achterban te horen of de koers die we bewandelen, de juiste is. We staan open voor uw mening; er is rond de schooltijden altijd wel een lid van de IKC Raad te vinden, in de school of op het schoolplein!

Klik hier voor de notulen van 26 oktober 2021
Klik hier voor de notulen van 13 december 2021
Klik hier voor de notulen van 21 februari 2022
klik hier voor de notulen van 20 juni 2022
klik hier voor de notulen van 11 december 2023
klik hier voor de notulen van 15 april 2024

Vergaderdata 2023-2024

maandag 9 oktober 2023
maandag 11 december 2023
maandag 26 februari 2024
maandag 15 april 2024
maandag 27 mei 2024
maandag 1 juli 2024

De IKC Raad-vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen, dan kunt u dit aangeven bij één van de leden.

Contact-400x400