Ons onderwijs

Basisruimte en leerpleinen

Op De Entree gaan wij uit van een leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat leerlingen uit het zelfde leerjaar aan elkaar gekoppeld zijn. Iedere groep heeft een vaste, afsluitbare ruimte waar het merendeel van de activiteiten plaatsvindt. Dit noemen we de basisruimte. Voor activiteiten waarvoor de basisruimte niet toereikend is, is een gezamenlijke multifunctionele ruimte (het leerplein) beschikbaar. Hier kunnen leerlingen van verschillende basisgroepen elkaar treffen. Ook kan met de basisgroep uitgeweken worden naar specifieke ruimtes, zoals een creatieve ruimte of een dansruimte.

Op De Entree werken wij vanuit 3 units. Ons kinderdagverblijf is unit 1. In unit 2 zitten het Speeltaalhuis en groep 1 t/m 3. Hier staat het spelend leren centraal.

Groep 4 t/m 8 zitten in unit 3, waarbij groep 4/5 en groep 6/7/8 wel over hun eigen gedeelte van het plein beschikken.

IMG_6720

Atelieronderwijs

In de middag staan onze creatieve ateliers centraal. Hier maken alle leerlingen gedurende het jaar kennis met allerlei verschillende vakgebieden, zoals techniek, muziek, creatief en wereldoriëntatie. Tijdens deze ateliers staat het proces centraal. Nadat er een bepaalde techniek wordt aangeleerd, worden leerlingen geïnspireerd door bijvoorbeeld verschillende foto’s. Daarna gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag. Hierdoor doen wij een groot beroep op hun creativiteit.

Daarnaast hebben de leerlingen uit unit 3 de mogelijkheid te kunnen excelleren in ons keuze atelier. Elke periode kunnen de leerlingen zich inschrijven voor extra verdieping binnen een vak. Zo kunnen ze kiezen voor extra muziek, gym of kunst, maar ook extra vakken zoals dans, EHBO of koken.

In groep 1/2 zijn de meeste creatieve vakken onderdeel van de speel/werkles.

IMG_6728

Doelgericht

‘Zonder doel kun je niet scoren!’ Daarom vinden wij het belangrijk dat de leerlingen weten waarom ze bepaalde activiteiten doen. We geven de leerlingen inzicht in hun eigen kunnen en stellen de instructies en verwerking af op wat het kind nodig heeft.

Op drie niveaus bieden wij instructie aan. De instructiemomenten zijn krachtig en effectief (ADI), zodat er voldoende tijd overblijft voor directe feedback tijdens het verwerken van de stof. De verwerking van de leerstof is op niveau van de leerling en gebeurt zowel op papier als digitaal.

Door middel van een portfolio brengen zij hun vaardigheden in beeld. Leerlingen zijn op de hoogte van de leerlijnen en bijbehorende doelen die zij moeten halen. In overleg met de leerkracht streven zij ambitieuze doelen na. Een aantal keer per jaar vindt er een voortgangsgesprek plaats tussen leerling, ouders en leerkracht. Op dat moment wordt inzichtelijk of de gestelde doelen zijn behaald en worden er nieuwe doelen gesteld.

IMG_1376

ICT

De Entree is innovatief, aansluitend bij de laatste generatie leerlingen en rekening houdend met nieuwe wetenschappelijke inzichten. Door in ons onderwijs de 21e eeuwse vaardigheden als leidraad voor aanbod en verwerking te gebruiken, spelen we verder in op de talenten van onze leerlingen en zijn ze stevig en toegerust voor hun toekomst.

Vanaf groep 3 beschikken alle leerlingen over een eigen device. Middels software verwerken de leerlingen de leerstof deels digitaal. De leerstof sluit op dat moment meteen aan bij het niveau van uw kind. In groep 1/2 zijn er een aantal tablets beschikbaar voor de gehele groep die naast het inzetten van concreet materiaal worden gebruikt.

Het gebruik van een device op onze school zien wij vooral als een hulpmiddel voor het onderwijs; het device sluit perfect aan bij de belevingswereld van de huidige generatie kinderen waardoor wij ze makkelijker bij het onderwijs betrekken. Door onze leerlingen mediawijs te maken, zijn zij zich bewust van de mogelijkheden maar ook van de gevaren van de media en de sociale digitale netwerken.

Verder leren onze leerlingen hoe en waar je de beste informatie kunt vinden op het internet en ze leren bijvoorbeeld ook hoe je digitaal een presentatie kunt maken ter ondersteuning van een spreekbeurt. Ook andere vaardigheden staan centraal, denk bijvoorbeeld aan het maken van animatiefilmpjes of programmeren.

IMG_1557

Samenwerken

Bij samenwerkend leren ligt de focus op de samenwerking tussen leerlingen met een verschillend niveau. Leerlingen werken in heterogene groepjes en discussiëren over de leerstof of geven elkaar uitleg. Samen gaan ze op zoek naar een oplossing en zo leren ze van elkaar. De ene keer zal het leren bevorderd worden omdat de leerling extra uitleg of aanmoediging krijgt van zijn groepsgenoot. De andere keer zal deze leerling juist degene zijn die extra uitleg geeft en daarmee de stof op een dieper niveau leert beheersen.

Om goed samen te leren werken, maken wij gebruik van structuren vanuit Meervoudige Intelligentie, ook wel coöperatieve werkvormen genoemd. Naast dat de leerlingen op dat moment allemaal een aandeel hebben in het gesprek, doen wij een beroep op hun sociale competenties. 

fotografie IKC Overwater De Entree voor LIAG Architecten

Kanjertraining

Een goed en veilig pedagogisch klimaat kan alleen worden gewaarborgd wanneer er duidelijke omgangsregels  zijn. Deze zijn terug te zien en worden nageleefd in de groepen, op het leerplein, in de gangen, bij de gym en het buiten spelen en bij de BSO. Op deze manier is voor iedereen duidelijk wat er van hem/haar wordt verwacht. De opgestelde omgangsregels zijn gebaseerd op de werkwijze van DE KANJERTRAINING.

  1. We vertrouwen elkaar
  2. Iedereen hoort erbij
  3. We helpen elkaar
  4. We komen afspraken na
  5. We luisteren naar elkaar [ en spreken in normale taal.]

Bovengenoemde schoolafspraken komen wekelijks aan de orde in de kanjerlessen die gegeven worden en in een kring- of klassengesprek. Na de zomer – en kerstvakantie houden we een KANJERWEEK, waarin we specifiek aandacht besteden aan forming – storming  – norming.

IMG_1361