Verlof

Het verkrijgen van verlof is wettelijk vastgelegd via het verlofformulier wat ouders via een formulier kunnen indienen bij de directie. Dit geldt voor zowel bijzonder verlof als vakantieverlof.

Digitaal Verlofformulier

Bijzonder verlof

Voor het aanvragen van kortdurend verlof (maximaal één dag) bijv. dokters-/tandartsbezoek e.d, neemt u contact op met de leerkracht van uw kind. Na overleg met de directie wordt hiervoor waar noodzakelijk toestemming verleend. Voor het aanvragen van langdurend verlof vanwege gewichtige omstandigheden buiten de schoolvakanties, dient u het formulier ‘extra verlof’ in te vullen en te voorzien van de eventuele bijlagen/werkgeversverklaring. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de directie of te in te vullen via de website. Het formulier kunt u inleveren bij de directie van de school. Over een verlofaanvraag voor 10 schooldagen of minder beslist de directie. Als de verlofaanvraag meer dan 10 schooldagen betreft, sturen wij deze door naar de ambtenaarleerplicht van de gemeente Zoetermeer. In de meeste gevallen zal deze zich door de directie laten adviseren, voordat er een beslissing wordt genomen. Over het algemeen zal er sprake moeten zijn van een medische of sociale indicatie en geldt dat een verklaring van een arts of een sociale instantie noodzakelijk is, waaruit blijkt dat verlof nodig is. De aanvraag moet bij voorkeur vier weken van tevoren, of als dit niet mogelijk is, uiterlijk twee dagen na ontstaan van de verhindering, bij de directie worden ingeleverd. Geen redenen tot verlof zijn:

  • familiebezoek in het buitenland;
  • vakantie in een goedkopere periode:
  • het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden;
  • een uitnodiging van vrienden en familie om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan;
  • eerder vertrek of latere terugkeer i.v.m.(verkeers-)drukte; -deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband;
  • als kinderen uit uw gezin op een andere schoolzitten en al vrij hebben.

Vakantieverlof

Alleen wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan, kan eenmaal per schooljaar door de directie vrij worden gegeven voor extra vakantie. Indien van toepassing moet u bij uw aanvraag een werkgeversverklaring toevoegen waaruit dit blijkt. Verder is het belangrijk om te weten dat:

  • de aanvraag minimaal vier weken van te voren bij de directie moet worden ingediend. –
  • de verlofperiode ten hoogste tien schooldagen mag beslaan.
  • de verlofperiode niet in de eerste twee wekenvan het schooljaar mag vallen.
  • Uw aanvraag en het schriftelijke antwoord daarop blijven in het archief bewaard.
kinderen spelen buiten met vlieger