Ondersteuning

Algemene informatie

Op De Entree verzorgen wij onderwijs van een zo hoog mogelijke kwaliteit. Wij denken daarbij vanuit de mogelijkheden van de leerlingen en helpen hen hun mogelijkheden te benutten. Die aanpak duiden we aan met ‘ondersteuning’ en vormt de basis van de IHI-aanpak. Soms signaleren de leerkracht en/of de ouders/verzorgers dat de ontwikkeling van een leerling niet naar verwachting verloopt. De IHI-aanpak voorziet dan in overleg tussen de betrokkenen, waaraan ook Maaike Luining (specialist passend onderwijs),  deelneemt.

Alle leerlingen worden een aantal keer per jaar besproken in de groepsbespreking tussen leerkracht en coördinator Onderwijs & Kwaliteit. Hierbij wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling besproken, alsmede de cognitieve ontwikkeling. Op deze wijze waarborgen wij het vroeg signaleren van leerlingen die extra ondersteuning kunnen gebruiken. Voor Kindcentrum De Entree is Jessica Zendman verbonden als schoolmaatschappelijk werker. U kunt haar bereiken via j.zendman@schoolformaat.nl.

Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op onze school worden toegelaten.. We geven ook aan wat onze grenzen zijn. Wij geven aan voor welke kinderen wij wel en niet een passende plek op onze school kunnen bieden..

Dit schoolondersteuningsprofiel is opgesteld door het team van de school. Ook de medezeggenschapsraad (personeel en ouders) is hierin gekend.

Hier vindt u het Schoolondersteuningsdocument

IMG_0002

Meer- en hoogbegaafdheid

Binnen school willen wij alle leerlingen passend onderwijs kunnen bieden. Dit is dan ook de reden dat wij binnen ons aanbod een Talentenatelier hebben voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Hoogbegaafdheid is de aanleg om tot uitzonderlijke prestaties te komen. Hoogbegaafdheid is dus meer dan intelligentie, want dat is slechts de score uit een intelligentieonderzoek. Bij hoogbegaafden is sprake van een IQ boven de 130, dit is het geval bij circa 2,5% van de mensen. Naast een hoge intelligentie spelen ook persoonlijkheidsfactoren een rol, zoals creativiteit en doorzettingsvermogen. De sociale omgeving heeft een grote invloed op de ontwikkeling van de hoogbegaafde, zowel in positief als in negatief opzicht. De drie belangrijkste sociale omgevingen zijn school, ontwikkelingsgelijken en het gezin.

Binnen school willen wij deze leerlingen zo goed mogelijk uitdagen en begeleiden. Vanuit het beleidsplan cognitief talent zijn er jaarlijkse doelen om de werkwijze te implementeren en te borgen. Zo zullen deze leerlingen in het eerste jaar vooral gaan compacten bij het rekenen en verrijkingsstof aangeboden krijgen binnen de groep. Daarnaast  zullen we deze leerlingen minimaal één keer per week, 1 uur,  opvangen buiten de groep, waarbij leerlingen terugkoppelen hoe zij hebben gewerkt aan de afgesproken taken. Daarnaast werken zij aan verdiepende opgaven die het analytisch, creatieve en praktische vaardigheden aanspreken.

mhb

Kindcoaching

Het plezier en welbevinden van onze leerlingen staat voorop. Soms zitten kinderen even niet lekker in hun vel.

Waar kun je aan denken?

Kinderen van wie de ouders onlangs zijn gescheiden, kinderen die tijdens het samenwerken/spelen steeds in conflict raken, kinderen die het lastig vinden om voor zichzelf op te komen, kinderen die het lastig vinden om vrienden te maken, kinderen met een laag zelfbeeld of kinderen met (extreme) spanning bij toetsen.

Wanneer een leerkracht dit merkt in de klas, kan er na overleg, contact worden gezocht met de kindercoach. Met elkaar gaan we dan in gesprek of er een traject kindcoaching wordt ingezet. Dit gebeurt altijd pas na toestemming van de ouders. U bent als ouder betrokken bij het intake gesprek en het evaluatiegesprek. Tussentijds wordt u op de hoogte gehouden per mail.

Het is een laagdrempelige, praktische en kortdurende vorm van hulp.

Een kindercoach kan door middel van gesprekken, methodes en kwaliteitsspellen, werken aan de hulpvragen van het kind. Zo zorgen we er samen voor dat hij/zij weer in balans komt en lekker in zijn/haar vel zit.

mariska

Schakelklas en tutoring

Soms komt het voor dat kinderen in hun jeugd een taalachterstand hebben opgelopen. Om de leerstof van alle vakken goed te kunnen begrijpen is een ruime woordenschat en het begrijpen van een tekst zeer belangrijk. Op De Entree bieden wij deze leerlingen extra ondersteuning. In groep 1 t/m 3 krijgen de kinderen extra woordenschatlessen van een taaltutor. In de schakelklas krijgen leerlingen van groep 4 t/m 8 extra hulp bij het taalonderwijs, afhankelijk van hun behoefte.

Er worden verschillende werkvormen gebruikt waardoor leerlingen hun mondelinge en schriftelijke (groep 4 t/m 8) vaardigheden kunnen vergroten.

De selectie van de leerlingen die voor de tutoring en Schakelklas in aanmerking komen, vindt plaats door de specialist passend onderwijs in overleg met de groepsleerkracht. Ook de leerkrachten van de Schakelklas worden hierbij berokken. Ouders van de leerlingen die geselecteerd zijn, worden hiervan op de hoogte gesteld door de groepsleerkracht. Goed overleg tussen de groepsleerkracht en de taalleerkracht is hierbij van groot belang. De extra taallessen vinden plaats onder schooltijd.

IMG_0024