Leerlingenraad

Waarom een leerlingenraad

 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
 • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
 • Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.
 • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
 • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
 • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
 • De kinderen leren rekening te houden met elkaar en respect te hebben voor de mening van de ander
llnraad

Organisatie

 • In de groepen  6, 7 en 8 worden jaarlijks in het begin van het jaar verkiezingen gehouden. De leerkracht mag dit naar eigen inzicht doen: een grote campagne of gewoon een kringgesprek met een stemronde.
 • Voordat de verkiezingen worden gehouden geven de leerkrachten in de betrokken groepen een “brief leerlingenraad”, waarin wordt uitgelegd wat de leerlingenraad is en hoe de verkiezingen verlopen.
 • In elke groep worden twee leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad. Er mogen geen plaatsvervangers in de ledenraad.
 • De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter en secretaris/notulant.
 • De laatste notulen worden gepubliceerd op de website met eigen tabblad “leerlingenraad”.
 • Bij elke vergadering is juf Gerda aanwezig.
 • De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas.
 • De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad en zijn herkiesbaar. De zittingstermijn is maximaal 2 jaar. Leerlingen kunnen daarna niet herkiesbaar zijn. Dit, om hierna andere kinderen de kans te geven om zitting te nemen in de leerlingenraad.
049d88c1-691a-4789-89b3-a208c2346343